Algemene Voorwaarden

EHBO Support – Algemene Voorwaarden
Art. 1: Definities
1. EHBO Support, gevestigd te Nemelaar 66, 2036 EH Haarlem.
2. Klant: de natuurlijk persoon (consument), of rechtspersoon/natuurlijk persoon handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf die een overeenkomst is aangegaan met EHBO Support.
3. Opdracht: de overeenkomst tussen EHBO Support en Klant waarbij EHBO Support zich voor Klant inspant de
werkzaamheden, die Klant en EHBO Support zijn overeengekomen, te volbrengen.
4. Partijen: EHBO Support en Klant.
5. Onder de werkzaamheden van EHBO Support kan worden verstaan: trainen, adviseren en opzetten van cursussen en
evenementen m.b.t. EHBO en/of BHV, zowel individueel als in groepsverband;
6. Evenement: Een op verzoek van de klant ontwikkeld één of meerdaags programma voor medewerkers en genodigden op
het gebied van de EHBO en BHV, dat op eigen terrein of locatie gehouden wordt.
7. Cursus: Een in licentie gegeven training volgens de voorwaarden en eindtermen van de Nederlandse Reanimatie Raad,
Oranje Kruis of Rode Kruis.
8. Training: Een of meerdere lessen op het gebied van EHBO en/of BHV, die op verzoek van de klant aangepast is/zijn.
Art. 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met EHBO Support.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze door
EHBO Support schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren altijd de algemene voorwaarden
van EHBO Support.
3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van EHBO Support is Nederlands
recht van toepassing, ongeacht of Klant in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
4. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van
deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. EHBO Support en Klant zullen in overleg treden om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Art. 3: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen EHBO Support en Klant komt tot stand door middel van een akkoordverklaring van de
Klant met betrekking tot het aanbod van EHBO Support.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3. EHBO Support kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant
EHBO Support derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EHBO Support dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Alle door EHBO Support afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij
EHBO Support schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door EHBO Support afgegeven voorcalculatie of begroting
kunnen door Klant geen rechten worden ontleend. Een door Klant aan EHBO Support kenbaar gemaakt budget
geldt nooit als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door EHBO Support te verrichten
prestaties. Uitsluitend indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is EHBO Support gehouden Klant te
informeren bij dreigende overschrijding van een door EHBO Support afgegeven voorcalculatie of begroting.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht EHBO Support niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Klant zal de door EHBO Support uitgebrachte offerte en de daarin opgenomen kennis en ideeën van EHBO
Support uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is
eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.
Art. 4: Informatieverstrekking
1. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EHBO Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
EHBO Support worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan
EHBO Support zijn verstrekt, heeft EHBO Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
2. Klant geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in art. 4 lid 1, toestemming voor het gebruik van deze
informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door EHBO Support.
3. De door Klant aangeleverde informatie zal uitsluitend door EHBO Support worden gebruikt voor de invulling van de
Opdracht die uit de overeenkomst tussen Klant en EHBO Support voortvloeit.
Art. 5: Prijzen en facturen
1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief 21% b.t.w, exclusief invoerrechten, andere belastingen,
heffingen en rechten.
2. Voor zakelijke Klanten geldt dat de facturen van EHBO Support binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te zijn voldaan.
3. Voor particulieren Klanten geldt dat de facturen van EHBO Support binnen 30 dagen na factuurdatum dienen te zijn
voldaan.
4. Na het verstrijken van de factuurdatum ontvangt Klant een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 7 dagen.
5. Indien Klant met het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering niet aan de betalingsverplichting heeft
voldaan, zal Klant een aanmaning ontvangen met een laatste termijn van 7 dagen waarin Klant aan de betaling
moet voldoen. Als betaling na aanmaning uitblijft, is EHBO Support gerechtigd de vordering uit handen te geven, wat voor
de zakelijke Klant betekent dat de de BTW niet zal kunnen verrekenen en de buitengerechtelijke incassokosten met het
BTW tarief worden verhoogd. Ook zullen de buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht, deze
bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €100,00.
6. Van dit artikel afwijkende afspraken die schriftelijk tussen EHBO Support en zakelijke Klant zijn overeengekomen
prevaleren.
Art. 6: Cadeau/tegoedbonnen
1. Cadeau/tegoedbonnen worden verstrekt op naam en adres van de ontvanger en zijn niet overdraagbaar.
2. Cadeau/tegoedbonnen kunnen uitsluitend worden besteed aan diensten aangeboden door EHBO Support.
3. Cadeau/tegoedbonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.
4. Voor Particulieren hebben de cadeau/tegoedbonnen een geldigheidsduur van een jaar, met de uitgifte datum als
aanvangsdatum.
5. Voor zakelijke klanten hebben de cadeau/tegoedbonnen een geldigheidsduur van 6 maanden, met de uitgifte datum als
aanvangsdatum.
6. De geldigheid van de Cadeau/tegoedbonnen is afhankelijk van het bestaan van de onderneming EHBO Support.
Art. 7: Overige kosten & wijzigingen
1. Bij opdrachten buiten een straal van 15 km van de vestigingsplaats van EHBO Support wordt de wettelijk omschreven
kilometervergoeding in rekening gebracht aan Klant.
2. Reiskosten maken geen deel uit van de offerte, maar worden vermeld op de factuur. Wel kan EHBO Support op verzoek
een indicatie van de reiskosten geven.
3. Ook overige kosten, zoals parkeerkosten, die niet vooraf ingeschat kunnen worden zullen op de eindfactuur vermeld
worden.
4. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, zijn enkel bindend nadat dit schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen.
5. Indien de overeenkomst op verzoek van Klant wordt uitgebreid, gewijzigd of indien sprake is van onvoorziene
omstandigheden, kan dat leiden tot het doorberekenen van meerkosten welke aan Klant in rekening worden gebracht.
6. Het wijzigen van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. EHBO Support stelt Klant hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
7. Meerkosten bij wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen
van Klant aan zijn verplichtingen, worden aan Klant in rekening gebracht.
Art. 8: Trainingen, workshops & evenementen
1. In afwijking van artikel 5 lid 2 en 3 prevaleren m.b.t. de betaling van trainingen, workshops & evenementen de bepalingen
onder dit artikel (artikel 8).
Aanmelding voor een workshop, training en/of evenement kan alleen schriftelijk. Deze aanmelding is bindend.
2. De kosten voor deelname aan een workshop en/of training dient men 72 uur voor aanvang van de workshop en/of training
te betalen.
3. Bij afmeldingen binnen 48 uur voor aanvang van de workshop en/of training, is Klant 50% van het workshop- en/of
trainingsbedrag aan EHBO Support verschuldigd. Indien Klant de betaling reeds heeft voldaan zal EHBO Support 50%
van het workshop- en/of trainingsbedrag binnen 14 dagen terug storten.
4. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van de workshop en/of training, is Klant 100% van het workshop- en/of
trainingsbedrag aan EHBO Support verschuldigd. Indien Klant de betaling reeds heeft voldaan is er geen recht op
restitutie, wel is het mogelijk een vervanger te sturen, indien dit 24 uur voor aanvang schriftelijk bij EHBO Support is
gemeld.
5. Bij Evenementen of maatwerk dient Klant 50% van het totaalbedrag bij akkoord te betalen en 50% binnen 5 werkdagen
voor aanvang van het evenement
6. Bij lang lopende opdrachten, waarbij EHBO Support per uur wordt ingezet, factureert EHBO Support aan het einde van de
maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Bij annulering van een evenement binnen 5 werkdagen voor aanvang van het evenement, is Klant 100% van het
workshop- en/of trainingsbedrag aan EHBO Support verschuldigd.
7. Ingeval van annulering van een evenement door Klant is deze verplicht 100% van de kosten die reeds door EHBO Support
zijn gemaakt ter voorbereiding van het evenement aan EHBO Support te voldoen.
8. Voor zakelijke Klanten geldt dat indien niet aan de afgesproken (betalings-)voorwaarde(n) is voldaan EHBO
Support het recht heeft de training/evenement te schrappen en de door EHBO Support gemaakte kosten en niet gederfde
inkomsten aan Klant in rekening te brengen.
9. Voor zakelijke Klanten geldt dat indien niet aan de afgesproken (betalings-)voorwaarde(n) is voldaan, EHBO Support het
recht heeft de cursist uit te sluiten van de training of de training geen doorgang te laten vinden.
Art.9: Diplomagarantie;
1. EHBO Support geeft geen diploma garantie, maar certificeert volgens de eisen, voorwaarden en eindtermen van het NRR,
Oranje Kruis en Rode Kruis.
2. Er wordt geen restitutie verleent indien Klant door afwezigheid of andere oorzaken niet voldoet aan het voor certificering
vereiste niveau.
3. Of aan het voor certificering vereiste niveau is voldaan zal worden beoordeeld door EHBO Support of diens
vertegenwoordiger.

Art. 10: Auteursrecht
1. Op de teksten, te vinden op de website van EHBO Support of andere media (hardcopy, email, etc.) van EHBO Support,
alsmede al het lesmateriaal dat tijdens Trainingen, workshops en/of evenementen door EHBO Support wordt verstrekt rust
het auteursrecht.
2. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk volgens het Burgerlijk Wetboek op de auteursrechten van
EHBO Support, geldt een onmiddellijk opeisbare vordering van €5.000, vermeerderd met €500 gedurende iedere dag dat
de inbreuk voortduurt.
3. De sanctie in 9 art. 2 laat het recht van EHBO Support voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.
Art. 11: Aansprakelijkheid
1. EHBO Support is in geen geval aansprakelijk voor de gevallen waarin werkzaamheden, trainingen en/of cursussen niet tot
het gewenste resultaat hebben geleid.
2. EHBO Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de
overeenkomst gesloten tussen EHBO Support en Klant.
3. Klant vrijwaart EHBO Support tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de werkzaamheden van
EHBO Support samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
4. Mocht EHBO Support aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5. EHBO Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat EHBO Support is
uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Klant zijn verstrekt.
6. Indien EHBO Support aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van EHBO Support altijd beperkt
tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van EHBO Support is in ieder geval steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in
voorkomend geval.
8. EHBO Support is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van EHBO Support.
Artikel 12. Claims & overmacht.
1. EHBO Support zal alles in het werk stellen om de training/het evenement doorgang te laten vinden en indien noodzakelijk
voor vervanging zorgen of een nieuwe uitvoeringsdatum met Klant proberen overeen te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EHBO Support geen invloed kan
uitoefenen, waardoor EHBO Support niet in staat is haar verplichtingen na te komen, onder meer:
a. overmacht van toeleveranciers van Klant
b. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur dat door Klant is voorgeschreven
c. overheidsmaatregelen
d.elektrische storingen
e. storingen van internet en computernetwerkfaciliteiten
3. Klant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien EHBO Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het
reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
5. Indien er, na het beroepen op overmacht, geen nieuwe afspraak met Klant overeengekomen wordt, dan zal maximaal 15%
van het berekende netto bedrag uitsluitend betrekking hebbend op de uitvoering van de training/het evenement door EHBO
Support, geclaimd kunnen worden.
6. Claims dienen schriftelijk, met opgave van reden, binnen één week na de uitvoeringsdatum van de training/ het
evenement ingediend te worden.
Artikel 13 Inschakelen derden en aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is EHBO Support gerechtigd derden in te schakelen.
2. Bij het inschakelen van derden zal EHBO Support de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. De artikelen 6:6 lid 2 BW 6:76 en 6:171 BW worden buiten toepassing verklaard.
4. EHBO Support is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de derden welke bij de
uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen
grove schuld van EHBO Support.
Art. 14: Algemeen
1. EHBO Support behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor bestaande overeenkomsten geldt
dat deze wijzigingen van toepassing zijn na schriftelijke kennisgeving aan Klant.
2. Bij geschillen met EHBO Support zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zo nodig met behulp van een
mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.
3. Geschillen met EHBO Support, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, waarvan een traject als genoemd in
art. 14 lid 2 onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.